نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,108,887 93.24 5,332,481 96.79 5,148,584 98.07 4,867,003 98.06
اوراق مشارکت 3,726 0.31 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,167 0.18 27,056 0.49 8,267 0.16 4,277 0.09
وجه نقد 30,932 2.6 36,110 0.66 14,330 0.27 12,666 0.26
واحد صندوق 580 0.05 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 42,957 3.61 113,718 2.06 78,851 1.5 79,513 1.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 343,012 28.84 1,681,516 30.52 1,615,808 30.78 1,526,584 30.76