نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 989,537 92.67 5,952,474 95.71 5,382,748 95.34 5,208,320 94.47
اوراق مشارکت 3,831 0.36 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,569 0.15 12,566 0.2 25,705 0.46 5,319 0.1
وجه نقد 30,699 2.87 53,489 0.86 45,710 0.81 33,981 0.62
واحد صندوق 620 0.06 7,600 0.12 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 41,547 3.89 192,995 3.1 191,707 3.4 265,868 4.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 305,181 28.58 1,858,977 29.89 1,708,681 30.26 1,629,702 29.56