نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 5,000 %25.00
2 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 5,000 %25.00
3 کارگزاری بانک ملی ایران 4,000 %20.00
4 شرکت سرمایه گذاری توسعه نگاه پویا 3,000 %15.00
5 شركت مديريت سرمايه مدار 3,000 %15.00