نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/07/26
کل خالص ارزش دارائی ها 5,710,963,988,053 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 26,038,581 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 26,038,993 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 26,210,477 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 219,327

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

نيما احدي، مهدي منوچهري فيروزآبادي، فرشاد سرتيپي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق