نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع تغییرات امیدنامه صندوق توسعه ملی

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی مورخ 1398/04/02 درساعت 14 با حضور 100% سهامداران ممتاز و ارکان صندوق تشکیل گردید و تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار  این صندوق صورت گرفت.