نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع سالیانه 1399/12/24
مجمع تغییر حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق 1399/12/13
صورتجلسه تغییر رکن متولی 1399/11/04
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/10/27 1399/10/20
دعوتنامه در خصوص تغییر متولی صندوق 1399/09/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی مورخ 1399/10/08 1399/08/06
آگهی روزنامه رسمی تغییرات امیدنامه صندوق توسعه 1399/06/18
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار و عضویت در کانون 1399/06/18
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق توسعه منتهی به سال مالی 30 آذر 1398 1399/04/30
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار و حق الزحمه حسابرسی 1398/06/04
مجمع تغییرات امیدنامه صندوق توسعه ملی 1398/04/17
مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی مورخ 1397/12/06 1398/03/28
صورتجلسه تمدید فعالیت 3 ساله صندوق 1397/11/14
مجمع تمدید فعالیت صندوق 1397/05/27
مجمع سالیانه صندوق توسعه ملی مورخ 1397/01/07 1397/05/16
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار 1397/04/23
صورتجلسات تمدید فعالیت صندوق و صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری 1396/07/12
صورتجلسه تغییر امیدنامه مورخ 1395/01/25 1395/09/29
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز 1395/09/29
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق 1395/09/29
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 30/09/1393 1394/03/31
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز 1394/03/31
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 30/09/1392 1393/02/08
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 1392/08/12